Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Τα οικονομικά μεγέθη των «αιωνίων»


Η DIRECTION BUSINESS REPORTS επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ και της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΠΑΕ, αποκλειστικά για το www.businessnews.gr,  για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013) που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 και τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012) που αφορούν την  αγωνιστική περίοδο 2011-2012. Συνοπτικά, προκύπτουν τα παρακάτω:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ 2012/2013 :

● Έσοδα: 62,56 εκατ. ευρώ (-9,44% σε σχέση με το 2011/2012)
● Έξοδα: 51,32 εκατ. ευρώ (-18,94% σε σχέση με το 2011/2012)
● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: 11,24 εκατ. ευρώ (+94,86% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: 68.295 ευρώ (+41,86% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: -64,67 εκατ. ευρώ  (+0,11% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αξία Κτήσεως): 48,88 εκατ. ευρώ (-35,56% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αναπόσβεστη Αξία): 26,90 εκατ. ευρώ (-22,58% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μετοχικό Κεφάλαιο: 54,43 εκατ. ευρώ (0,00% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 3,42 εκατ. ευρώ (+2,04% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 21,30 εκατ. ευρώ (+55,91% σε σχέση με το 2011/2012)
● Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 31,40 εκατ. ευρώ (-38,15% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Υποχρεώσεων: 52,71 εκατ. ευρώ (-18,21% σε σχέση με το 2011/2012)

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013 (33η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2012 έως 30/06/2013) υπογράφουν οι:

Μώραλης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Βρέντζος Ιωάννης: Διευθύνων Σύμβουλος, Λόντος Αναστάσιος: Οικονομικός Διευθυντής, Μικές Κυριάκος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΠΑΕ 2012/2013:

● Έσοδα: 21,90 εκατ. ευρώ (-7,37% σε σχέση με το 2011/2012)
● Έξοδα: 26,78 εκατ. ευρώ (-38,68% σε σχέση με το 2011/2012)
● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: -4,88 εκατ. ευρώ (+75,64% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: -14,92 εκατ. ευρώ (+44,24%  σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών Εις Νέον: -54,33 εκατ. ευρώ (-15,29% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αξία Κτήσεως): 26,54 εκατ. ευρώ (-65,26% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αναπόσβεστη Αξία): 13,96 εκατ. ευρώ (-32,57% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μετοχικό Κεφάλαιο: 16,93 εκατ. ευρώ (+137,09% σε σχέση με το 2011/2012)
(Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο είναι τα 1,93 εκατ. ευρώ και οφειλόμενο τα 15 εκατ. ευρώ). Σημείωση: Το πόσο των 15 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται στο κονδύλι «Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο » των Ιδίων Κεφαλαίων αφορά απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση  της εταιρείας στις 22/04/2013. Με το σχετικό πρακτικό στις 05/11/2013, βεβαιώθηκε η μερική καταβολή της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 1,825 εκατ. ευρώ από τις 21/07/2013, ημερομηνία λήξης προθεσμίας καταβολής.
● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: -1,90 εκατ. ευρώ (+76,27% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 14,78 εκατ. ευρώ (+101,35% σε σχέση με το 2011/2012)
● Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 34,72 εκατ. ευρώ (-19,91% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Υποχρεώσεων: 49,50 εκατ. ευρώ (-2,34% σε σχέση με το 2011/2012)

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013 (33η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2012 έως 30/06/2013) υπογράφουν οι:

Αλαφούζος Ιωάννης : Πρόεδρος του Δ.Σ., Σωπήλης Ευστράτιος: Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνου Βασίλειος: Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Στάμος Γεώργιος: Οικονομικός Διευθυντής.

Διαβάστε πως να μειώσετε τον λογαριασμό τους ρεύματος εδώ Στάθης Κατωπόδης

Εύκολη κατασκευή για να οργανώνεις τα κοσμήματα σου!

Ψάχνεις έναν αποτελεσματικό τρόπο για να οργανώνεις τα κοσμήματα σου αλλά καταλήγεις να τα βάζεις όλα μαζί ...