Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Τα οικονομικά μεγέθη των «αιωνίων»


Η DIRECTION BUSINESS REPORTS επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ και της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΠΑΕ, αποκλειστικά για το www.businessnews.gr,  για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013) που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 και τα συνέκρινε με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012) που αφορούν την  αγωνιστική περίοδο 2011-2012. Συνοπτικά, προκύπτουν τα παρακάτω:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ 2012/2013 :

● Έσοδα: 62,56 εκατ. ευρώ (-9,44% σε σχέση με το 2011/2012)
● Έξοδα: 51,32 εκατ. ευρώ (-18,94% σε σχέση με το 2011/2012)
● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: 11,24 εκατ. ευρώ (+94,86% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: 68.295 ευρώ (+41,86% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: -64,67 εκατ. ευρώ  (+0,11% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αξία Κτήσεως): 48,88 εκατ. ευρώ (-35,56% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αναπόσβεστη Αξία): 26,90 εκατ. ευρώ (-22,58% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μετοχικό Κεφάλαιο: 54,43 εκατ. ευρώ (0,00% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 3,42 εκατ. ευρώ (+2,04% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 21,30 εκατ. ευρώ (+55,91% σε σχέση με το 2011/2012)
● Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 31,40 εκατ. ευρώ (-38,15% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Υποχρεώσεων: 52,71 εκατ. ευρώ (-18,21% σε σχέση με το 2011/2012)

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013 (33η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2012 έως 30/06/2013) υπογράφουν οι:

Μώραλης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Βρέντζος Ιωάννης: Διευθύνων Σύμβουλος, Λόντος Αναστάσιος: Οικονομικός Διευθυντής, Μικές Κυριάκος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΠΑΕ 2012/2013:

● Έσοδα: 21,90 εκατ. ευρώ (-7,37% σε σχέση με το 2011/2012)
● Έξοδα: 26,78 εκατ. ευρώ (-38,68% σε σχέση με το 2011/2012)
● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: -4,88 εκατ. ευρώ (+75,64% σε σχέση με το 2011/2012)
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: -14,92 εκατ. ευρώ (+44,24%  σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο κερδών/Ζημιών Εις Νέον: -54,33 εκατ. ευρώ (-15,29% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αξία Κτήσεως): 26,54 εκατ. ευρώ (-65,26% σε σχέση με το 2011/2012)
● Αξία Μεταγραφής Ποδοσφαιριστών & Συμβόλαια (Αναπόσβεστη Αξία): 13,96 εκατ. ευρώ (-32,57% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μετοχικό Κεφάλαιο: 16,93 εκατ. ευρώ (+137,09% σε σχέση με το 2011/2012)
(Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο είναι τα 1,93 εκατ. ευρώ και οφειλόμενο τα 15 εκατ. ευρώ). Σημείωση: Το πόσο των 15 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται στο κονδύλι «Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο » των Ιδίων Κεφαλαίων αφορά απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση  της εταιρείας στις 22/04/2013. Με το σχετικό πρακτικό στις 05/11/2013, βεβαιώθηκε η μερική καταβολή της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 1,825 εκατ. ευρώ από τις 21/07/2013, ημερομηνία λήξης προθεσμίας καταβολής.
● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: -1,90 εκατ. ευρώ (+76,27% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 14,78 εκατ. ευρώ (+101,35% σε σχέση με το 2011/2012)
● Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 34,72 εκατ. ευρώ (-19,91% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Υποχρεώσεων: 49,50 εκατ. ευρώ (-2,34% σε σχέση με το 2011/2012)

Τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013 (33η εταιρική χρήση) που αφορά την χρονική περίοδο (01/07/2012 έως 30/06/2013) υπογράφουν οι:

Αλαφούζος Ιωάννης : Πρόεδρος του Δ.Σ., Σωπήλης Ευστράτιος: Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνου Βασίλειος: Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Στάμος Γεώργιος: Οικονομικός Διευθυντής.

Διαβάστε πως να μειώσετε τον λογαριασμό τους ρεύματος εδώ Στάθης Κατωπόδης